www.friendthai.com


 

 

ข้อตกลงในการให้บริการ


บริษัท เพื่อนงานและการบัญชี จำกัด ได้จัดทำเว็บไซด์ Friend.co.th และ Friendjob.com เพื่อเป็นประโยชน์ ในการให้บริการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการในเชิงธุรกิจ จากบริษัท ห้าง ร้าน นิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย และประกาศสมัครงาน สรรหาบุคคลากร โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ได้กำหนดข้อตกลงการให้บริการต่างๆ ดังนี้1.
ท่านตกลงรับทราบว่า การให้บริการของบริษัทในการโฆษณาผ่านบนอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นเพียงการจัดหา สถานที่ให้ผู้ใช้บริการ เข้ามาทำค้นหาและลงโฆษณาสินค้าหรือบริการเท่านั้น บริษัทฯมิใช่ตัวแทน ห้าง บริษัท หรือบุคคลซึ่งมีนิติสัมพันธ์ใดๆกับผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลงโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆจากความผิดพลาดของข้อมูลหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการนี้ และท่านตกลงยินยอมปฎิบัติตามกฎกติกามารยาทในการใช้บริการตลอดจนข้อกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขาย ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดไว้ในเว็บไซด์นี้ และ/หรือที่บริษัทฯจะกำหนดขึ้นในอนาคตโดยสมัครใจทุกประการ

2.
ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุหรือแจ้งไว้ในเว็บไซด์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฎต่อมาภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการทุกประเภท โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆรวมถึงค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการยกเลิกการให้บริการนั้นทั้งสิ้น

3.
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบที่จะเก็บรักษา Username และ Password ที่บริษัทฯออกให้ไว้เป็นความลับ ไม่มอบให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกโดยตรงนำไปใช้บริการกับทางเว็บไซด์ในเครือ หรือเกิดการสูญหายใดๆ บริษัทฯมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการทุกประเภท โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆรวมถึงค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการยกเลิกการให้บริการนั้นทั้งสิ้น

4.
ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ ซอฟแวร์ เสียง ภาพ หรือวัสดุอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดประกาศแก่สาธารณชนหรือส่งระหว่างผู้ซื้อผู้ขายกันเองหรือเกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเอง ไม่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ การให้บริการดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกแต่ประการใด นอกจากนี้ได้รวมถึงความรับผิดอันเกิดจากผิดสัญญาหรือประมาทเลินเล่อ พฤติการพิเศษ ความเสียหายจากการขาดผลกำไร การไม่ได้รับบริการ ความชำรุดบกพร่องสินค้า ความผิดพลาดของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการสูญหาย เสียหาย ของข้อความของผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายอื่นใดจากบุคคลภายนอกในการใช้บริการในเว็บไซด์นี้ แม้บริษัทฯอาจจะได้ทราบถึงพฤติการณ์หรือความเสียหายก่อนล่วงหน้าก็ตาม

5.
ผู้ใช้บริการตกลงไม่ใช้บริการหรือกระทำใดๆ อันไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.
ผู้ใช้บริการตกลงว่า ไม่ลงโฆษณาซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย สัตว์ป่าสงวน,สื่อลามกอนาจารต่างๆ ซึ่งบริษัทฯของสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสินค้าเหล่านี้ รวมถึงการให้บริการสำหรับสมาชิกโดยทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบ ข้อตกลงต่างๆ ในการให้บริการของบริษัทฯแล้วทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบหัวข้อ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสมภายในเว็บไซด์แห่งนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือจากศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย [พบข้อความไม่เหมาะสมโปรดแจ้ง]

แจ้งชื่อ | ไม่แจ้งชื่อ